התקנון עודכן לאחרונה ביום 30 בינואר 2018 , באישור האסיפה השנתית של האגודה במהלך הכנס
שהתקיים באוניברסיטת בן גוריון בנגב.

פרק 1: שם האגודה

האגודה הסוציולוגית הישראלית Israel Sociological Society

פרק 2: מטרות האגודה, סמכויותיה ומעמדה

א. מטרות

בשטח הציבורי:
1 . האגודה מאגדת ומייצגת במרחב הציבורי את הסוציולוגים והסוציולוגיות במדינת ישראל. הסוציולוגיה היא דיסציפלינה מדעית הפועלת באוניברסיטאות, מכללות, מכוני מחקר, עמותות ציבוריות ועוד, והחובקת פעילות מחקרית, יישומית, ביקורתית וציבורית, המתקיימות במקביל ובהדדיות. האגודה תומכת במגוון הגישות הננקטות בתחומי פעולה אלה. זאת תוך מחויבות איתנה לשוויון, לדמוקרטיה ולזכויות האדם והאזרח, ללא הבדל לאום, מוצא, אמונה, מגדר, נטייה מינית, סגנון חיים, מגבלה פיסית או שוני אחר. גם בתוכה עצמה האגודה מחויבת לקיום סביבה שוויונית ודמוקרטית לכל חבריה וחברותיה, נטולת אפליה והטרדה.בשטח המדעי:
2 . האגודה תגן על החופש האקדמי ועל חופש המחקר של חבריה. במסגרת זו, תפעל האגודה להגנה על חופש הדיווח ותעמוד מאחורי חבריה. האגודה תשמור על רמתו המדעית והמקצועית , ועל האתיקה המקצועית של ציבור הסוציולוגים במדינת ישראל, ועל קידום העבודה הסוציולוגית במדינת ישראל. האגודה תערוך, בין השאר, אספות וכנסים מדעיים, תשלח נציגים לקונגרסים מדעיים, תיצור קשר עם מוסדות מדע ואנשי מדע בחו"ל, תוציא לאור ספרות ועיתונות בתחום הסוציולוגיה, ותקבע ותתרגם מונחים מקצועיים. האגודה רשאית לעשות את כל הפעולות המנויות בסעיף זה או את חלקן. בשטח הפרופסיונלי:
3 . האגודה תפעל להגנתם ושיפורם של תנאי העבודה וענייניהם המקצועיים של חבריה ושל ציבור הסוציולוגים במדינת ישראל.
4 . האגודה רשאית לעשות כל פעולה לעזרת חבריה ובין היתר הענקת אשראי, ביטוח, הקמת קופות גמל וקרנות וכן לדאוג לארגונם ולדאוג למימונם, כפי שיידרש הדבר להגשמת מטרה זו או לקידומה, וכן להתקשרות בחוזים עם מוסדות קיימים, כספיים ואחרים, ולעשות כל דבר אחר הדרוש או המועיל לצורך מתן עזרה לחבריה כאמור בסעיף זה, וכל זאת כפי שתמצא לנכון.
5 . האגודה תפעל למיסוד הסוציולוגיה היישומית כמקצוע חופשי המספק שרותי ידע לחברה, תטפח את המקצוענות והאתיקה של הסוציולוגים היישומיים, תפעל להגברת כוח המשיכה של הסוציולוגיה בקהילת הלומדים במוסדות להשכלה גבוהה ולשיפור כושר התחרות של הסוציולוגים בשוק העבודה. לשם כך, רשאית האגודה להעניק הכרה רשמית במומחיות בסוציולוגיה יישומית על ידי מתן תעודה, ולהכין רשימה שתכיל את שמות בעלי תואר המומחה שתעמוד לרשות מעסיקים פוטנציאליים.

ב. המעמד המשפטי של האגודה

6 . האגודה הינה עמותה הרשומה בפנקס העמותות.
7 . מקום מושבה של האגודה יהיה כפי שיוחלט מפעם לפעם ע"י ההנהלה או ע"י האספה הכללית הארצית.
8 . ההנהלה פועלת בשם האגודה ומייצגת אותה כלפי כל צד שלישי. ההנהלה רשאית למנות מבין חבריה אנשים שיפעלו בשמה ועבורה בעניין מסוים או בדרך כלל. חתימה על כל מסמך, החתום ע"י הנשיא וגזבר האגודה, בצרוף חותמת האגודה, תחייב את האגודה. בעל זכות חתימה בשם האגודה רשאי לתן ייפוי כוח בכתב לחבר אגודה אחר לחתום במקומו למשך זמן מוגדר. חתימת ממלא מקום כנ"ל תחייב את האגודה.

פרק 3: החברות באגודה

1 . זכאי לחברות באגודה הסוציולוגית כל אדם, המעוניין בקידום הידע הסוציולוגי, בפיתוח המחקר החברתי ובשימוש בם.
א. חבר אגודה – אדם המעוניין בקידום הידע והמחקר הסוציולוגי, שאינו סטודנט לתואר ראשון או שני במוסד להשכלה גבוהה, אשר מילא חובותיו כלפי האגודה, כולל תשלום דמי חברות שנתיים. קטגוריית חברות זו כוללת גם גימלאים, דוקטורנטים ומורים לסוציולוגיה, אשר שילמו דמי חברות מופחתים.
ב. חבר סטודנט – תלמיד/ה לתואר ראשון או שני, בעל/ת תעודת סטודנט ממוסד להשכלה גבוהה.
2 . אדם הרוצה להתקבל כחבר מן המניין או חבר סטודנט באגודה ימלא טופס הרשמה לחברות באגודה ויצרף דמי חברות התקפים לאותה שנה.
3 . אם המועמד לא יימצא כשיר לחברות באגודה יוחזרו לו דמי החברות בצירוף הודעה על אי קבלתו.
4 . מועמד הכשיר להתקבל כחבר באגודה, שבקשתו להתקבל נדחתה, רשאי לשוב ולהציג מועמדותו, אך לא לפני חלוף שנה מיום שבקשתו להתקבל כחבר לאגודה נדחתה.

א. חובותיו וזכויותיו של חבר האגודה

לחבר אגודה ולחבר סטודנט החובות הבאים:

5 . חבר האגודה חייב למלא את תקנון האגודה, כל החלטות מוסדות האגודה ואחר תקנון הקהילה המקצועית אליה הוא משתייך.
6 . חבר חייב לשלם לאגודה את מסי החבר )מלאים או מופחתים, ע"פ מעמדם בעבודה ובלימודים( וכל תשלום אחר שיוטל על החברים ע"י האסיפה הכללית או ההנהלה.
7 . חבר חייב לקבל את הקוד האתי של האגודה (לאחר שינוסח ויאושר).
8 . חבר חייב להודיע בכתב למזכיר האגודה על כל שינוי בכתובתו תוך 30 יום מיום השינוי. לחבר אגודה וחבר סטודנט הזכויות הבאות:
9 . ליהנות מפעילויות האגודה, המיועדות לטובת חבריה, כולל הרצאות, כנסים, סיורים מקצועיים וכיו"ב, מהנחות בדמי השתתפות בפעילויות האגודה, כולל הכנס השנתי.
10 . לקבל את פרסומי האגודה בדפוס – ספרים ומידעונים – כפי שיתפרסמו מעת לעת.
11 . לקבל את כתב העת "סוציולוגיה ישראלית", כל זמן שקיים הסכם בעניין זה בין האגודה למערכת כתב העת. הסתייגות: אלא אם מותרים דמי חברות מופחתים, ללא חתימה על כתב העת.
12 . לחבר אגודה, אך לא לחבר סטודנט, ניתנת גם הזכות להשפיע על דרכה של האגודה הסוציולוגית באמצעות:
א. זכות השתתפות באסיפה הכללית והצבעה בה.
ב. זכות לבחור לכל מוסדות האגודה, כולל הנהלה וועדותיה.
ג. זכות להיבחר לכל מוסדות האגודה, כולל הנהלה וועדותיה.
13 . גימלאים ודוקטורנטים המשלמים דמי חברות מופחתים, זכאים לבחור ולהיבחר למוסדות האגודה.

ב. פקיעת חברות והשעיה

14 . חבר רשאי לפרוש מהאגודה ע"י מתן הודעה בכתב בדואר רשום או במסירתו אישית להנהלה ותוקף החברות יפקע כתום 30 יום מקבלת ההודעה כאמור. חבר אגודה יהיה חייב בתשלום מס חבר וכל תשלום אחר עד למועד פקיעת חברותו כאמור.
15 . ההנהלה רשאית לבטל את חברותו של חבר אגודה או להשעותו ממנה לאחר שנתנה לו הזדמנות נאותה להשמיע טענותיו אם נתקיים אחד מאלה:
א. ההנהלה נוכחה שהחבר השיג חברותו במרמה.
ב. החברות באגודה תופסק אם החבר לא שילם מסי אגודה במשך תקופה של שנה.
16 . החליטה ההנהלה לבטל או להשעות חברותו של חבר אגודה, תודיע על כך לחבר, בהודעה מנומקת בכתב.
17 . כל חבר שפרש מהאגודה או שחברותו פקעה, רשאי לשוב ולבקש ולהתקבל כחבר, בדרך הקבועה בתקנון האגודה.
18 . אדם שחברותו בוטלה בעקבות המלצת ההנהלה, יתקבל כחבר אגודה רק בהמלצת ההנהלה ובתנאים שיקבעו על ידה.

פרק 4: מוסדות האגודה

א. אספה כללית

1 . האספה הכללית )שתקרא להלן: "האספה"( היא המוסד העליון של האגודה, והיא מורכבת מכלל החברים מן המניין באגודה .
2 . האספה תתכנס כאספה רגילה לפחות פעם בשנה, במקום ובמועד שיקבעו ע"י ההנהלה . ההנהלה תשלח הזמנות לאספה, לכל חבר אגודה, לפחות 30 יום קודם מועד האספה, ותציין בהזמנה את סדר היום של האספה .ההזמנות תשלחנה לפי כתובות החברים כפי שנמסרו לאגודה, אולם בהחלטה של ההנהלה ברוב של 2/3 ניתן יהיה לזמן כינוסה של אספה כללית ע"י פרסום הזמנה בעיתון יומי נפוץ 45 יום לפני מועד כינוס האספה ללא צורך במשלוח הזמנות אישיות כאמור.
3 . א. האספה תהיה חוקית אם הוזמנו חברי האגודה לאספה לפי תקנון האגודה, ואם נכחו בה לפחות 30 חברים מן המניין ובתוכם שלושה או יותר מחברי ההנהלה .
ב. לא נתכנס המניין האמור תוך חצי שעה מהזמן הנקוב בהזמנה, יהיו רשאים הנוכחים לדון ולהחליט יהיה מספרם אשר יהיה, למעט לגבי שינוי תקנון כמפורט בפרק החמישי של תקנון.
4 . א. האספה מוסמכת לדון ולהחליט בכל דבר הנוגע לאגודה ולפעולותיה החלטותיה תחייבנה את האגודה, את מוסדותיה ואת חבריה, ותוקפן יהיה עדיף על כל החלטה של מוסדות האגודה האחרים.
ב. האספה תקבל דו"חות על פעולות ההנהלה ופעולות כל מוסד נבחר אחר של האגודה לצורך דיון בהם ואישורם .
5 . האספה תנוהל ע"י יו"ר אשר יבחר ע"י האספה, ואם לא ייבחר יו"ר האספה, תנוהל האספה ע"י נשיא האגודה. פרוטוקול האספה ינוהל ע"י מזכיר אשר ייבחר ע"י האספה, ואם לא ייבחר מזכיר ע"י האספה ימונה מזכיר האספה ע"י יו"ר האספה.
6 . החלטות האספה תתקבלנה ברוב דעות של המשתתפים בהצבעה. במקרה שדעות המשתתפים יהיו שקולות, תכריע דעתו של יו"ר האספה.
7 . סדרי ההצבעה יקבעו ע"י היו"ר, פרט לקבוע בתקנון האגודה.
8 . בכפוף לאמור בסעיף 18 של פרק זה, ההצבעה באספה תהיה גלויה, אולם לפי דרישת 10% מהמשתתפים באספה לקיים הצבעה חשאית, תערכנה ההצבעות בקלפי.
9 . אם האספה לא תספיק לדון בחלק מהשאלות הקבועות בסדר היום, היא רשאית לקיים מושב שני של האספה, שידון בשאלות שלא נידונו במושב הראשון, או שהדיון בהן לא נגמר בדיון הראשון, או להעביר את הדיון וההכרעה בשאלות אלה להנהלה
10 . מקומו ומועדו של המושב השני של האספה הכללית יקבע ע"י האספה במושבה הראשון ובמידה ולא קבעה כנ"ל יקבע ע"י ההנהלה.
11 . פרט לאספות הרגילות, תקוימנה אספות כלליות שלא מן המניין )להלן – אספה שלא מן המניין(, במקרים הבאים:
א. לפי החלטה של ההנהלה.
ב. לפי דרישה בכתב של לפחות 10% מחברי האגודה שתוגש בכתב להנהלה.
ג. לפי דרישה בכתב של ועדת ביקורת שתוגש להנהלה .
ד. כמפורט בפרק 5 לגבי שינויים בתקנון.
מועד ומקום האספה ייקבעו ע"י ההנהלה, אולם לא יאוחר מתוך 60 יום מדרישה כאמור . ההוראות שבתקנון זה לגבי זימון אספה רגילה, חוקיותה ודרך ניהולה יחולו גם על אספה כללית שלא מן המניין. אולם לגבי אספה כללית שלא מן המניין לצורך שינוי התקנון כמפורט בפרק 5 לתקנון, יחולו הוראות אלה בשינויים הנובעים מהעניין בכל הנוגע להודעה על מועד האספה וסדר יומה שתוכל להקדים את הדיון בפחות מ- 30 יום אולם לא פחות מ- 7 ימים.
12 . אספה שלא מן המניין תדון ותחליט רק בעניינים הקבועים בסדר היום כפי שפורטו בהודעה על כינוסה. למרות זאת תהיה אספה כללית שלא מן המניין רשאית להחליט ברוב של 2/3 המשתתפים שעניין שאינו בסדר יומה הינו דחוף, והחלטה זו תסמיך את האספה לדון בו.

ב. ההנהלה

13 . ההנהלה היא המוסד המבצע של האגודה. ההנהלה תנהל, תרכז ותכוון את כל ענייני האגודה, ותפקח על פעולותיהם ועבודתם של שאר מוסדות האגודה. ההנהלה תייצג את האגודה כלפי כל גוף שהוא. כל סמכויות האגודה, פרט לסמכויות הנתונות במפורש בתקנון זה למוסדות האגודה האחרים, יהיו להנהלה וזאת בנוסף לכל הסמכויות המוקנות לה בתקנון זה .
14 . מספר חברי ההנהלה יהיה לא פחות מ- 10 חברים והאספה רשאית להחליט על צרוף חברים נוספים שיבחרו על ידה, גם הם חברי אגודה. ההנהלה רשאית לצרף אליה במשך השנה עד שלושה חברים מן המניין נוספים. הצרוף מותנה באישור האספה הכללית הקרובה.
15 . ועדת בחירות
א. ניהול הבחירות הלכה למעשה יבוצע ע"י ועדה בת 5 חברים שתמונה ע"י נשיא האגודה מקרב חברי האגודה. הנשיא עצמו והגזבר לא ישתתפו בועדה זו.
ב. תפקידי הועדה: לקבל אישור על הסמכת מועמדים להן בהנהלה, להנחות את מזכיר האגודה במשלוח הטפסים, לקבוע מועדים להחזרתם, לפקח אישית על ספירת הקולות, ולחתום על מסמך המדווח על תוצאות הבחירות.
16 . הזכות להיבחר (לחבר הנהלה או לנשיא):
א. הזכות להיבחר נתונה לכל חבר אגודה מן המניין שמיסי החבר שלו לשנת הבחירות שולמו, והוא הוצע כמועמד ע"י חבר בעל זכות בחירה.
ב. כדי שמועמדות תקבל תוקף, חייב המועמד לאשר את הסכמתו לשרת כחבר הנהלה או נשיא .
17 . אורך הכהונה ורוטציה :
א. כל חבר הנהלה (כולל נשיא) יכהן 3 שנים .
ב. כל שנה יוחלפו אותם חברי הנהלה שסיימו תקופת כהונתם (מידי שנה יוחלפו בערך שליש מחברי ההנהלה).
ג. חבר הנהלה שסיים כהונתו יוכל להיות מועמד לתקופת כהונה שניה אך לא שלישית.
ד. לאחר הפסקה של שלוש שנים רשאי חבר הנהלה לשעבר (או נשיא לשעבר) להציג מועמדותו מחדש .
ה. חבר הנהלה רשאי להתפטר בכל עת מכהונתו על ידי הודעה בכתב להנהלה. במקרה כזה תפעל ההנהלה למינוי חבר הנהלה חדש כמפורט בסעיף 14 .
18 . א. הבחירות של חברי ההנהלה ונשיא האגודה תתבצענה במהלך האספה הכללית או הכנס השנתי של האגודה. אלו מבין חברי האגודה מן המניין שלא נכחו באספה או בכנס במהלכם נערכו הבחירות יוכלו להצביע באמצעות הדואר .
ב. חברי ההנהלה יחולקו ל- 8 אזורי בחירה, ע"פ מקום התעסוקה העיקרי שלהם. כל חבר רשאי לקבוע בעצמו מהו מקום התעסוקה העיקרי שלו.
ג. אזורי בחירה:
1 . אוניברסיטת בן גוריון.
2 . אוניברסיטת בר אילן.
3 . אוניברסיטת חיפה.
4 . אוניברסיטת תל אביב.
5 . האוניברסיטה העברית.
6 . האוניברסיטה הפתוחה.
7 . מוסדות אחרים להשכלה גבוהה.
8 . אזור בחירה כללי (יכלול את מי שאינם עובדים במוסדות להשכלה גבוהה).
ד. ההנהלה תכלול (נוסף לנשיא) נציג אחד מאזורי בחירה 1-6 , 3 נציגים מאזור הבחירה 7 , 2 נציגים מאזור הבחירה 8 ונציג אחד של תלמידי דוקטורט .
ה. כל חברי האגודה מן המניין יבחרו את כל חברי ההנהלה, אולם למקום שיתפנה בהנהלה ניתן לבחור רק חבר מאותו אזור בחירה .
19 . נוהלי הבחירות למוסדות האגודה ייקבעו ע"י ההנהלה בתקנות שתתקין לשם כך, פרט לקבוע בתקנון זה .
20 . חברי ההנהלה יוסיפו לכהן בתפקידם עד לבחירת חברים חדשים, אך ההנהלה רשאית להזמין חבר בכח למלא תפקיד שהתפנה .
21 . בחירת נשיא האגודה :
א. כל חבר אגודה מן המניין רשאי להיות מועמד לכהן כנשיא, בתנאי שיוצע לתפקיד ע"י 5 חברי אגודה מן המניין לפחות, ויביע בכתב את הסכמתו להיבחר.
ב. לכל חברי האגודה מן המניין זכות להשתתף בבחירת הנשיא .
22 . ניגשו לבחירות יותר משני מועמדים לנשיא, תערכנה הבחירות בשיטה הבאה: אם בסיבוב הראשון קיבל אחד המועמדים 50% או יותר מן הקולות נבחר מועמד זה לנשיא, אם אף אחד מן המועמדים לא קיבל 50% מהקולות או יותר, יערך סיבוב שני בו ישתתפו שני המועמדים שקיבלו את מספר הקולות הגדול ביותר. קיבלו שני מועמדים אלו מספר קולות שווה יכריע קולו של יו"ר הישיבה
23 . ההנהלה תתכנס לישיבות לפחות אחת לשלושה חודשים לאחר משלוח הזמנות אישיות בכתב מטעם הנשיא לחברי ההנהלה לפחות שבוע מראש, ובהן יפורט מועד הישיבה מקומה וסדר היום .
24 . החלטות ההנהלה יתקבלו ברוב דעות של המשתתפים בהצבעה, כשהנמנעים אינם באים במניין הקולות. נשיא ההנהלה יכריע במקרה שהדעות תהיינה שקולות.
25 . ההנהלה רשאית להטיל מיסי חבר על חברי האגודה, ולגבותם. שיעור המיסים ודרך הגבייה ייקבע ע"י ההנהלה.
26 . אם האספה הכללית אישרה מגביות מיוחדות מחברי האגודה חייבת ההנהלה לגבותן.
27 . ההנהלה רשאית לקבל החלטה בעניין הנוגע לאגודה, אם לא נתקבלה קודם החלטה של האספה באותו עניין. החלטות ההנהלה מחייבות את האגודה ואת חבריה
28 . ההנהלה רשאית למנות, מבין חברי האגודה, וועדות שונות ולהאציל להן סמכויות. הוועדות יקבעו את סדרי פעולתן. הוועדות אחראיות רק כלפי ההנהלה ופעולותיהן תחשבנה, כלפי יתר מוסדות האגודה וכלפי האגודה, כפעולות ההנהלה. חוץ מוועדת ביקורת האחראית בפני האסיפה הכללית בלבד .
29 . בחירת גזבר
א. הגזבר ייבחר ע"י ההנהלה ע"פ הצעת הנשיא לתקופת כהונה של 3 שנים (לא בהכרח מתוך חברי ההנהלה).
ב. גזבר שייבחר שלא מקרב חברי ההנהלה, יהיה חבר הנהלה מתוקף תפקידו, וכל עוד הוא ממלא את התפקיד.
ג. ניתן להעביר גזבר מתפקידו ברוב רגיל של חברי ההנהלה .
30 . בחירת מ"מ נשיא
יש לאפשר לנשיא למנות מ"מ מבין חברי ההנהלה, שנבחרו על-ידי כלל חברי האגודה. הממונה ימלא את תפקידי הנשיא, אם וכאשר ייבצר מן הנשיא )בשל מחלה, תאונה, נסיעה וכיו"ב( למלא את תפקידו לתקופה העולה על חודש ימים.

ג. ועדת ביקורת

31 . ועדת ביקורת תהיה בת 3 חברים, שייבחרו כדרך שנבחרים חברי ההנהלה. תקופת כהונתם של חברי ועדת ביקורת היא שלוש שנים. במקרה שהתפנה מקומו של חבר ועדת ביקורת ימונה ע"י הועדה חבר אחר במקומו ליתרת תקופת הכהונה. לא יכהן אדם בעת ובעונה אחת כחבר ועדת ביקורת וכחבר
הנהלה או באחת הועדות האחרות.
32 . ועדת ביקורת מוסמכת לבקר את פעולותיהם והחלטותיהם של מוסדות האגודה. ועדת ביקורת רשאית
לפרסם את מסקנותיה בבטאון האגודה ו/או באספה הכללית.
33 . גזבר האגודה ימסור לועדת ביקורת דו"ח בכתב על פעולותיהם הכספיות של האגודה ושל מוסדותיה, לא יאוחר מאשר 21 ימים לפני מועד האספה השנתית. ועדת ביקורת תערוך דו"ח ביקורת בכתב, שהעתקו ימסר לידי נשיא האגודה לא יאוחר מאשר 7 ימים לפני מועד האספה השנתית. ועדת ביקורת
תגיש לאספה השנתית את דו"ח הביקורת.
34 . ועדת ביקורת רשאית לשלוח משקיף לכל ישיבת הנהלה. המשקיף יהיה רשאי להביע את דעתו בעניינים כספיים של האגודה.

ד. קהילות מקצועיות

35 . כל 10 חברי אגודה או יותר, העוסקים בשטח סוציולוגי מוכר אחד, או שטח מוכר של מקצוע המזכה את העוסק בו להתקבל כחבר באגודה לפי תקנון זה, רשאים, לאחר אישור ההנהלה, להקים קהילה מקצועית שתפעל במסגרת האגודה .
36 . לא תהיה יותר מקהילה מקצועית אחת לכל שטח מוכר בסוציולוגיה או במקצוע אחר כמוגדר לעיל .
37 . ההצטרפות לקהילה ולכל פעולותיה תהיינה פתוחות לכל חברי האגודה .
38 . אושרה הקמת קהילה מקצועית, רשאים חברי הקהילה להתקין תקנות לקהילה זו, בתנאי שתקנות הקהילה לא יעמדו בסתירה לכל דין או לתקנון האגודה .

ה. קבוצות עניין

39 . כל 10 חברי אגודה או יותר, בעלי עניין משותף הקשור לעיסוקם הסוציולוגי (כגון תלמידי מוסמך או דוקטורט), רשאים, לאחר אישור ההנהלה, להקים קבוצת עניין שתפעל במסגרת האגודה .
40 . לא תהיה יותר מקבוצת עניין אחת מאותו סוג.
41 . ההצטרפות לקבוצות עניין ולכל פעולותיה תהיינה פתוחות לכל חברי האגודה .
42 . אושרה הקמת קבוצת עניין, רשאים חברי הקבוצה להתקין תקנות לקבוצה זו, בתנאי שתקנות הקבוצה לא יעמדו בסתירה לכל דין או לתקנון האגודה.

פרק 5: שינויים בתקנון

1 . ההנהלה וכל 10% של חברי אגודה רשאים להציע שינוי בתקנון בהודעה בכתב שתוגש להנהלה לא יאוחר מ- 60 יום לפני מועד כינוס האספה הכללית. ההנהלה תודיע לחברי האגודה על כל הצעה לשינוי בתקנון, לא יאוחר מאשר 30 יום לפני קיום האספה השנתית הקרובה, בסדר היום שנקבע לאספה. האספה הכללית תדון ותחליט על תיקון בהצבעה. שינוי בתקנון ניתן לקבל רק באספה בה נכחו לפחות 30 חברים.

פרק 6: נכסי האגודה

1 . נכסי האגודה והכנסותיה משמשים אך ורק למטרותיה וחלוקת רווחים או טובות הנאה בכל צורה שהיא, בין חבריה, אסורה.

פרק 7: נכסים לאחר פירוק

1 . פורקה האגודה ולאחר שנפרעו חובותיה במלואם נשאר נכסים, יועברו נכסים אלו לעמותה אחרת בעלת מטרות דומות.

נוהל למימוש תקנון האגודה הסוציולוגית הישראלית בנושא סביבה נטולת אפליה והטרדה:
אושר על ידי הנהלת האגודה בישיבתה 10 מאי 2019

מסמך זה מציע כללים שיבטיחו את מימוש העקרונות הנורמטיביים שנקבעו בסעיף 1 לתקנון האגודה. זהו אינו קוד אתי כללי המתווה עקרונות נורמטיביים, אלא אמצעי לסיוע מימושם של עקרונות נורמטיביים שכבר נקבעו. המסמך אינו משנה בשלב זה את תקנון האגודה, אלא קובע כיצד התקנון הקיים ייושם, והוא נכנס לתוקף עם אישורו בהנהלת האגודה.

למסמך שתי מטרות, שהתחדדו בעקבות השימוע הפומבי בעניין שקיימה האגודה בפברואר 2019:

 1. להבטיח שכנסים ואירועים של האגודה ייחוו כמרחבים בטוחים. כפי שהתברר מעדויות שהובאו גם בשימוע הפומבי, כיום יש בין פעילויות האגודה גם אירועים שאינם נחווים כך, במידה רבה בשל השתתפותם הפעילה של מי שהפרו את סעיף 1 לתקנון, וכתוצאה מכך מודרות הנפגעות מאותן פעילויות.
 2. לשלוח מסר ערכי שהאגודה לא תשמש מנגנון לשעתוק כוחם של מי שעשו בו שימוש לרעה, ולא תיתן לשימוש לרעה לגיטימציה, וזאת באמצעות מניעתם של תפקידים וכיבודים שיש בהם משום הכרה רשמית ממי שהפרו את סעיף 1 לתקנון.

הנחת היסוד למסמך זה היא כי האגודה, בשל משאביה המוגבלים, תימנע מלהפוך לגוף כמו-שיפוטי. מטרת הכללים המפורטים להלן איננה בירור האמת וענישה באופן שיטתי, אלא שמירה סבירה על האגודה כסביבה בטוחה ברוח סעיף 1 לתקנון האגודה, המביע מחויבות מלאה ל"סביבה שוויונית ודמוקרטית לכל חבריה וחברותיה, נטולת אפליה והטרדה".

 

ברוח מטרות אלה, הנהלת האגודה מתווה את ששת הכללים להלן, לשם מימוש תקנון האגודה הסוציולוגית הישראלית בנושא סביבה נטולת אפליה, הטרדה והתנהגות פוגענית.

  1. למשתתפות/ים בכל אירועי האגודה יובהר מהן הטרדה מינית או אפליה כהגדרתן כחוק, ויובהר כי אין להם מקום בכנסי האגודה ואירועיה. הדבר יובהר הן בהרשמה לאירוע והן באירוע עצמו. כן יובהר כי במקרה שחוו הטרדה, אפליה או התנהגות פוגענית אפשר לפנות לראשות/י האגודה (ובאופן מיוחד למארגנות/י הפעילות או אחראי/ת מטעמם, נשיא/ת האגודה, או חברות/י הנהלת האגודה).
  2. כדי שפעילויות האגודה וקהילותיה יהוו סביבה בטוחה ונטולת אפליה, הטרדה והתנהגות פוגענית, יימנעו מעושי מעשים אלו עמדות סמכות בקהילה, ובכלל זה יאסר עליהם:
   • לשמש בתפקידי מרות, כמו ראש/ת קהילה, גזבר/ית, או חבר/ת ועדה רשמית של האגודה;
   • לשמש בתפקידי שיפוט;
   • לקבל פרס או הוקרה רשמית מטעם האגודה;
   • לשמש דוברים/ות בכנסי האגודה וקהילותיה.
  3. הכללים המפורטים בסעיפים 2 ו-3 יחולו:
   • .במקרים שבהם נודע להנהלת האגודה כי הוגשה למוסד בעל סמכות הכרעה (כלומר, למשטרה או לרשויות המוסד האקדמי הרלוונטי) תלונה שבירורה טרם הושלם, יושעה הנילון מהפעילויות המפורטות בסעיף 2.
      • תוקף ההשעיה יהיה עד מיצוי בירור התלונה;
      • למרות האמור בסעיף 1(4), אם לא מוצה הליך בירור התלונה בתוך שנה, תוכל הנהלת האגודה לקיים היוועצות מחודשת בנוגע להמשך ההשעיה.
     1. במקרה שבו התקבלה באגודה תלונה נגד חבר/ה המבקש/ת להשתתף בפעילות של האגודה (אך טרם הוגשה תלונה למוסד בעל סמכות הכרעה), אזי, בכפוף להסכמת המתלוננת/ן, יועבר המידע לכל הנוגעים בדבר (הנילון, מארגני הפעילות, והנהלת האגודה), ויוכרע במשותף על מעורבות הנילון באירוע העומד על הפרק. בתהליך זה האגודה תוסיף ותפעל במידת יכולתה למתן תמיכה והכוונה במתלוננות/ים.
     2. ככלל, הסנקציות המפורטות בכללים אלה אינן מוגבלות בזמן. הסרת הסנקציות, במלואן או בחלקן, תישקל רק לאחר פניית נשוא הסנקציות להנהלת האגודה. דיון בבקשה יחייב קבלת אחריות והודאה באשמה מצד הפונה. בבואה לדון ולהכריע בבקשה תביא הנהלת האגודה בחשבון שיקולים מגוונים, ובכללם: עמדת המתלוננת בעניין, נסיבות העניין והענישה שהושתה על הפונה, ומשך הזמן מאז המעשים נשואי העניין.על מי שהורשע/ה בדין פלילי ו/או משמעתי במעשים שיש בהם כדי לפגוע בהיות האגודה סביבה נטולת אפליה, הטרדה והתנהגות פוגענית, ובכלל זה באפליה או הטרדה, מינית או אחרת, או התנהגות פוגענית;
      • על מי שנקבע בהליך פלילי או משמעתי שעשה או עשתה מעשים כאלה, או על מי שהודה/תה במעשים כאלו כחלק מהסדר בהליך משפטי או משמעתי (גם אם לא הורשע/ה).

     כמו כן, דיון ההנהלה שקבע נהלים אלה, הוביל גם להחלטות הבאות:

     א. הנהלת האגודה סברה כי עצם החברות באגודה של מי שעבר/ה על כללים אלה פוגעת בעקרון הסביבה הבטוחה, שכן היא מאפשרת לפוגעים להשתתף בכנסים האגודה ואירועיה; בנוסף, הנהלת האגודה סברה כי מן הראוי לכלול ברשימת התפקידים גם את ההיבחרות להנהלת האגודה. ואולם מטעמים משפטיים, שתי קביעות אלו מחייבות שינויים בתקנון העמותה ושינויים שכאלה יוכלו להיכנס לתוקף רק אם וכאשר יאושרו ברוב קולות באסיפה הכללית של חברות/י האגודה. לפיכך, באסיפה הכללית הבאה של האגודה, שתתקיים בכנס השנתי 2020, תביא הנהלת האגודה לדיון והצבעה במליאה האגודה שתי הצעות:

     • תיקון סעיף 15 לתקנון האגודה, המונה את הנסיבות שבהן אפשר להשעות או לבטל חברות באגודה, כך שיתאפשר להשעות או לבטל חברות גם בגין הפרה של סעיף 1 לתקנון האגודה;
     • תיקון תקנון האגודה, כך שייקבע כי מי שהפרו את סעיף 1 אינם רשאים להיבחר להנהלת האגודה (ובכלל זה לנשיאות האגודה); וכי אם כבר נבחרו לתפקידים אלה, יוחלפו באסיפת העמותה הבאה, גם אם טרם הושלמה תקופת כהונתם.

     ב. נשיאת האגודה תיוועץ בנוגע להשלכות ההחלטה על חבות נושאי התפקידים באגודה, ותעדכן בכך את הנהלת האגודה.

      

     رابطة علم الاجتماع الاسرائيلية (جمعية مسلجة 580016954)

     إجراءات تطبيق نظام جمعية علم الاجتماع الإسرائيلية بموضوع بيئة خالية من التمييز والتحرش

     مافق عليها من قبل إدارة الرابطة عند عقدها اجتماعا بتاريخ 10/05/2019

     توفر هذه الوثيقة القواعد التي تضمن تنفيذ المبادئ المعيارية المنصوص عليها في القسم 1 من النظام الأساسي للرابطة. هذه ليست مدونة أخلاقية عامة تحدد المبادئ المعيارية، بل هي وسيلة للمساعدة في تنفيذ المبادئ المعيارية التي تم وضعها بالفعل. لا تغير الوثيقة النظام الداخلي للرابطة في هذه المرحلة، ولكنها تحدد كيفية تنفيذ النظام الداخلي الحالي، وتدخل حيز التنفيذ بعد موافقة إدارة الرابطة عليها.

     تحتوي الوثيقة على هدفين، تم شحذها  بعد جلسة الاستماع العامة حول هذا الموضوع التي عقدتها الرابطة في فبراير 2019:

    المفاد الاساسي لهذه الوثيقة هي أن الرابطة، نظرا لمواردها المحدودة، سوف تتجنب أن تصبح هيئة شبه قضائية. الغرض من القواعد المفصلة أدناه ليس اكتشاف الحقيقة والعقاب بشكل منهجي، ولكن الحفاظ بشكل معقول على الرابطة كبيئة آمنة وفقًا للقسم 1 من النظام الأساسي للجمعية، والذي يعبر عن الالتزام الكامل بـ "بيئة عادلة وديمقراطية" لجميع أعضائها وعضواتها، خالية من التمييز ،المضايقة والتحرش ".

    انطلاقًا من رح هذه الأهداف، تحدد إدارة الرابطة القواعد الستة أدناه، من أجل تنفيذ أنظمة رابطة علم الاجتماع الإسرائيلية فيما يتعلق ببيئة خالية من التمييز ،المضايقة، التحرش والسلوك العدواني

    1. سيتم توعية المشاركين في جميع فعاليات الرابطة عن التحرش الجنسي أو التمييز كما يحدده القانون، وسيتم توضيح أنه لا مكان لهم في مؤتمرات وفعاليات الرابطة. سيتم توضيح ذلك عند التسجيل في الحدث وفي الحدث نفسه. كما سيتم التوضيح أنه في حالة تعرضك للتحرش أو التمييز أو السلوك المسيء يمكنك التواصل مع قيادة الرابطة (وبشكل خاص منظمي النشاط أو من ينوب عنهم أو رئيس الرابطة أو أعضاء الرابطة /إدارة الرابطة).
    2. لكي تكون أنشطة الرابطة ومجتمعاتها بيئة آمنة خالية من التمييز والمضايقة والسلوك العدواني، سيتم منع فاعلي هذه الأفعال من تولي مناصب سلطة في مجموعات الرابطة ، بما في ذلك منعها من:
   1. سيتم تطبيق القواعد المفصلة في القسمين 2 و 3:
   • على الذين أدينوا بموجب القانون الجنائي و/أو التأديبي بسبب أفعال تضر بكون الرابطة بيئة خالية من التمييز والمضايقة والسلوك العدواني، بما في ذلك التمييز أو التحرش الجنسي أو غير ذلك، أو السلوك المسيء؛
   • على الذين تم تحديدهم في إجراءات جنائية أو تأديبية بارتكاب مثل هذه الأفعال، أو لأولئك الذين اعترفوا بهذه الأفعال كجزء من تسوية في إجراء قانوني أو تأديبي (حتى لو لم تتم إدانته).
   1. في الحالات التي تعلم فيها إدارة الرابطة أن شكوى قد تم تقديمها إلى مؤسسة تتمتع بسلطة اتخاذ القرار (أي إلى الشرطة أو إلى سلطات المؤسسة الأكاديمية ذات الصلة) والتي لم يتم الانتهاء من التحقيق فيها بعد، فسوف يتم إيقاف المشتكى عليه عن ممارسة الأنشطة المذكورة في المادة 2.
   • ستكون صلاحية الإيقاف لحين الانتهاء من التحقيق في الشكوى؛
   • على الرغم مما ورد في المادة 1 (4)، إذا لم يتم استنفاد إجراءات التحقيق في الشكوى خلال عام، يجوز لإدارة الرابطة إجراء مشاورة متجددة بشأن استمرار الإيقاف.
   1. في حالة ورود شكوى للرابطة ضد العضو الذي يطلب المشاركة في نشاط الرابطة (ولكن لم يتم تقديم الشكوى بعد إلى مؤسسة لها سلطة اتخاذ القرار)، فعندئذ بشرط موافقة المشتكي سيتم إرسال المعلومات إلى جميع المعنيين (المشتكى عليه، منظمي النشاط، وإدارة الرابطة)، واتخاذ قرار مشترك بشأن مشاركة المشتكى عليه في الحدث المطروح. في هذا الوضع، ستضيف الرابطة وتتصرف في حدود قدرتها على تقديم الدعم والتوجيه للمشتكي (المشتكين).
   • كما أن المناقشة الإدارية التي وضعت هذه الإجراءات أدت أيضًا إلى القرارات التالية:ا. رأت إدارة الرابطة أن مجرد العضوية في الرابطة لمن خالف هذه القواعد يخالف مبدأ البيئة الآمنة، حيث يسمح للمخالفين بالمشاركة في مؤتمرات وفعاليات الرابطة ؛ بالإضافة إلى ذلك، رأت إدارة الرابطة أنه من المناسب أن تدرج في قائمة المناصب أيضًا انتخابات إدارة الرابطة. ومع ذلك، ولأسباب قانونية، يتطلب هذان القراران إجراء تغييرات على النظام الداخلي للرابطة، ولا يمكن أن تدخل هذه التغييرات حيز التنفيذ إلا إذا تمت الموافقة عليها بأغلبية الأصوات في الاجتماع العام لأعضاء الرابطة. ولذلك فإن إدارة الرابطة في الرابطة العمومية القادمة للرابطة والتي ستعقد في المؤتمر السنوي 2020 ستطرح مقترحين للمناقشة والتصويت في الجلسة العامة للرابطة:
   1. كقاعدة عامة، العقوبات المحددة في هذه القوانين ليست محدودة بالوقت. لن يتم النظر في رفع العقوبات، كليًا أو جزئيًا، إلا بعد توجه المعاقب الى إدارة الرابطة. ستتطلب مناقشة الطلب قبول المسؤولية والاعتراف بالذنب من جانب مقدم الطلب. عند الحضور لمناقشة الطلب والبت فيه، ستأخذ إدارة الرابطة في الحسبان اعتبارات مختلفة، بما في ذلك: موقف المشتكي من الأمر، ظروف الحدث ، العقوبة المقررة على مقدم الطلب، وطول المدة منذ وقوع الحدث.

كما أن المناقشة الإدارية التي وضعت هذه الإجراءات أدت أيضًا إلى القرارات التالية:

ا. رأت إدارة الرابطة أن مجرد العضوية في الرابطة لمن خالف هذه القواعد يخالف مبدأ البيئة الآمنة، حيث يسمح للمخالفين بالمشاركة في مؤتمرات وفعاليات الرابطة ؛ بالإضافة إلى ذلك، رأت إدارة الرابطة أنه من المناسب أن تدرج في قائمة المناصب أيضًا انتخابات إدارة الرابطة. ومع ذلك، ولأسباب قانونية، يتطلب هذان القراران إجراء تغييرات على النظام الداخلي للرابطة، ولا يمكن أن تدخل هذه التغييرات حيز التنفيذ إلا إذا تمت الموافقة عليها بأغلبية الأصوات في الاجتماع العام لأعضاء الرابطة. ولذلك فإن إدارة الرابطة في الرابطة العمومية القادمة للرابطة والتي ستعقد في المؤتمر السنوي 2020 ستطرح مقترحين للمناقشة والتصويت في الجلسة العامة للرابطة:

   • تعديل المادة (15) من النظام الأساسي للرابطة والتي حددت الحالات التي يجوز فيها تعليق أو إلغاء العضوية في الرابطة، بحيث يجوز تعليق أو إلغاء العضوية أيضاً لمخالفة المادة (1) من النظام الأساسي للرابطة؛
   • تعديل النظام الداخلي للرابطة، بحيث يتم تحديد عدم السماح لمن خالف المادة 1 بالترشح لإدارة الرابطة (بما في ذلك رئاسة الرابطة)؛ وإذا تم انتخابهم بالفعل لهذه المناصب، فسيتم استبدالهم في اجتماع الرابطة التالي، حتى لو لم تكتمل فترة ولايتهم بعد.

ب. ستقوم رئيسة الرابطة بالتشاور بشأن تبعات القرار المتعلق بمسؤولية أصحاب المناصب في الرابطة، وستبلغ إدارة الرابطة بذلك.